REGULAMIN STADIONU MIEJSKIEGO

REGULAMIN

STADIONU MIEJSKIEGO im. IRENY SZEWIŃSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania ze Stadionu Miejskiego im. Ireny Szewińskiej,  w Międzyzdrojach ul. Gryfa Pomorskiego 61b.
 2. Zarządcą Stadionu Miejskiego im. Ireny Szewińskiej zwanego dalej ‘’Stadionem’’ jest Spółka Zielone Międzyzdroje Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach przy ulicy Nowomyśliwskiej 86.
 3. Stadion przeznaczony jest do organizowania zawodów i zajęć sportowych, imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i oświatowych.
 4. Stadion  otwarty jest  codziennie w godz.  od 10.00 – 18.00, za wyjątkiem dni i świąt ustawowo wolnych od pracy. Wejście na Stadion wymaga każdorazowo uzyskania zgody  Administratora, zatrudnionego przez Zarządcę i występującego w jego imieniu.
 5. Zabrania się przebywania i korzystania ze Stadionu poza godzinami otwarcia osób nieupoważnionych przez Administratora.
 6. Wejście na teren Stadionu oznacza automatycznie bezwzględną akceptację przepisów zawartych w niniejszym regulaminie oraz regulaminach obowiązujących podczas imprez i zajęć.

II. ZASADY KORZYSTANIA – DOSTĘPNOŚĆ OBIEKTU   

 1. Korzystanie ze Stadionu bezwzględnie wymaga wcześniejszego zgłoszenia u Administratora i uzgodnienia zasad użytkowania.
 2. Organizatorzy zajęć, czy imprez chęć korzystania ze Stadionu zgłaszają w formie pisemnej, określając termin i zakres swojej działalności.
 3. Administrator spisuje stosowną umowę z Organizatorem i ustala harmonogram korzystania z infrastruktury Stadionu. Umowa wraz z harmonogramem jest podstawowym dokumentem określającym dostępność do części sportowej Stadionu.
 4. W przypadku zajęć cyklicznych, Administrator wymaga od Organizatorów aktualizacji harmonogramu tych zajęć, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym harmonogram ma obowiązywać.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub zniszczone na terenie  Stadionu przedmioty, sprzęt prywatny i pieniądze.
 6. Każda osoba wchodząca na teren Stadionu podczas imprezy może zostać poddana kontroli, sprawdzenia toreb, plecaków, reklamówek itp. Pod kątem wnoszenia zabronionych przedmiotów.
 7. Osoby nietrzeźwe i osoby stwarzające swoim zachowaniem lub stanem ryzyko niebezpieczeństwa innych uczestników nie będą wpuszczane na teren Stadionu.
 8. Wszystkie osoby przebywające na Stadionie zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom Administratora i służbom porządkowym.

III. OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW, UCZESNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

 1. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i przebieg imprezy lub zajęć, w szczególności za organizację imprez masowych.
 2. Organizator zobowiązuje się do:
 • przestrzegania przepisów prawa, w szczególności ustawy o organizacji imprez masowych (jeśli zachodzą odpowiednie przesłanki), p.poż., bhp, regulaminu Stadionu, zasad korzystania z boisk i urządzeń, zapisów umowy z Administratorem,
 • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie imprezy lub zajęć,
 • kontroli wejścia, tak, aby podczas trwania imprezy lub zajęć na wykorzystywanym terenie przebywały tylko osoby uprawnione,
 • utrzymania porządku i czystości na wykorzystywanym terenie oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom,
 • dbałości o powierzone mienie, a w przypadku jego uszkodzenia przez Uczestników, do poniesienia kosztów ich naprawy,
 • punktualnego rozpoczęcia i zakończenia zajęć lub imprezy, zgodnie z harmonogramem.
 1. Wszystkich korzystających  ze Stadionu zobowiązuje się do przestrzegania niżej wymienionych zaleceń:
 • wszystkie urządzenia Stadionu należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia, urządzeń oraz o występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić Administratora,
 • nie wolno wnosić na teren Stadionu ani spożywać alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
 • we wszystkich pomieszczeniach oraz przy boisku ze sztuczną nawierzchnią obowiązuje zakaz palenia tytoniu i innych substancji,
 • nie wolno wnosić sztucznych ogni, rac, świec dymnych, pojemników do rozpylania wszelkich gazów i substancji żrących, noży, butelek i naczyń szklanych, kijów, ani innych przedmiotów, które mogłyby być użyte jako broń, wzniecać ognia w jakiejkolwiek postaci,
 • zabrania się noszenia na Stadionie tzw. „kominiarek” i innych nakryć głowy lub przedmiotów służących do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez służby porządkowe, informacyjne lub policję,
 • zabrania się wspinania na maszty, mury, budynki, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe oraz inne konstrukcje na Stadionie oraz pisania, malowania i oklejania na budynkach, ogrodzeniach i urządzeniach stadionowych,
 • obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Stadionu psów i innych zwierząt,
 • nie wolno poruszać się pojazdami mechanicznymi, parkować ich (oprócz wyznaczonych miejsc) oraz w jakikolwiek sposób blokować drogi i dojścia,
 • zabrania się jazdy na rolkach, rowerach, hulajnogach, wózkach itp. po płycie piłkarskiej i bieżni lekkoatletycznej,
 • nie wolno prowadzić akcji propagandowych, rozdawać ulotki, prowadzić zbiórki publicznej, reklamować towary i usługi, prowadzić sprzedaż produktów, bez specjalnego zezwolenia Administratora,
 • nie wolno wchodzić  na obszary nie udostępnione przez Administratora,
 • nie wolno przebywać na terenie Stadionu bez wiedzy Administratora.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wobec Organizatorów, uczestników oraz użytkowników indywidualnych, którzy naruszają zasady porządku publicznego, w tym zapisy Regulaminu, będą wszczęte czynności zmierzające do wyegzekwowania prawidłowego postępowania, z usunięciem ze Stadionu włącznie oraz sprawa może zostać skierowana na drogę postępowania administracyjnego, karnego lub cywilnego.
 2. Nagminne naruszanie Regulaminu może spowodować wydanie przez Administratora zakazu wstępu na Stadion.
 3. Za wyrządzone na Stadionie szkody, w przypadku Użytkowników indywidualnych – odpowiada osoba wyrządzająca szkodę, w przypadku osoby niepełnoletniej – opiekun prawny, a w przypadku Uczestników (zawodników lub kibiców) – odpowiada Organizator.
 4. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie, Zarządca Stadionu zastrzega sobie prawo do ostatecznych rozstrzygnięć.

                                                      

ZARZĄDCA STADIONU

Spółka Zielone Międzyzdroje Sp. o.o. ul. NOWOMYŚLIWSKA 86,  72-500 MIĘDZYZDROJE

ADMINISTRATOR TEL. KONT. +48  605 069 091

 

Numery alarmowe:

Nr alarmowy 112, Pogotowie ratunkowe 999, Straż pożarna 998, Policja 997, Straż miejska 986